Zoeken

ALGEMENE VOORWAARDEN


Algemene voorwaarden

artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Bontgeblokt zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het acceperen van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en afspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeven van Bontgeblokt worden bedongen, worden evennzeer bedongen ten behoeve van door Bontgeblokt ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bontgeblokt. Bontgeblokt is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Bontgeblokt dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


Artikel 3. Prijzen en betalingen


3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 3.2 Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling door bankoverschrijving. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Bontgeblokt. 3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bontgeblokt gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


Artikel 4. Levering


4.1 de door Bontgeblokt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tezij de overschijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst te ontbinden voorzover dan noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 4.3 Bontgeblokt is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijden verzending via TNT-Post.


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud


5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomsten aan Bontgeblokt verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid


6.1 U heeft de verplichtingen om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomsten beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Bontgeblokt daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven. 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Bontgeblokt de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restirueren. 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Bontgeblokt te retourneren. Retouzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


Artikel 7 Overmacht


7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Bontgeblokt ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze , de uitvoering van uw bestelling op te scharoten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mme te delen en zulks zonder dan Bontgeblokt gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Bontgeblokt kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 8 Diversen


8.1 Indien u aan Bontgeblokt schriftelijk opgave doet van een adres, is Bontgeblokt gerechtigd aan dan adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Bontgeblokt schriftelijk opgave dot van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 8.2 Bontgeblokt is bevoegd rechter 8.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 9 Privacy


Bontgeblokt geeft geen persoongegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Bontgeblokt gebruikt klantgegevens te behoeve van het verwerken van de bestellingen.


Gegevens Bontgeblokt:

Bontgeblokt
Langewijk 368 
7701 AR Dedemsvaart
tel: 0523-613287
info@bontgeblokt.nl